Zapytanie ofertowe Indywidualna Praktyka Stomatologiczna

02.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Agata Fojcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Agata Fojcik, zaprasza do złożenia oferty na: 

Dostawę laserowego systemu stomatologicznego współpracującego z cyfrowo sterowaną kątnicą stomatologiczną (laser fotona lub sprzęt równoważny)

I. Zamawiający: 

Pełna nazwa podmiotu: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Agata Fojcik

Adres: 34-324 Lipowa, ulica Brzeziny 147

NIP: 5531187867

E-mail: agatafojcik.gabinet@gmail.com

Tel: 693341880

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania zostało wystosowane w związku z chęcią nabycia platformy laserowej do zabiegów na tkankach twardych i miękkich, współpracującego z cyfrowo sterowaną kątnicą stomatologiczną. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

III. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych: Agata Fojcik tel. 693341880

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

CPV nr 33100000-1 Urządzenia medyczne

V. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia do realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa laserowego systemu stomatologicznego współpracującego z cyfrowo sterowaną kątnicą Stomatologiczną (laser fotona lub sprzęt równoważny) – do wykonania w terminie do 31.05.2020 roku.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

laser fotona lub sprzęt równoważny. Platforma stomatologiczna Er:YAG 20W + Nd:YAG 15W do wykonywania zabiegów na tkance miękkiej i twardej wyposażona w:

– Ekran dotykowy z regulowanym kątem nachylenia

– wyposażony w system kontroli zwrotnej impulsu

– Wizualizacja skuteczności wpływu lasera na tkankę (TeGI) przedstawia graficzną prezentację oddziaływania lasera na tkankę

– tryb zapobiegający rozpraszaniu energii laserowej na chmurze ablacyjnej

– urządzenie dysponuje dwiema długościami fali:

Źródło lasera Nd:YAG Er:YAG
Długość fali 1064 nm 2940 nm
Gęstość energii 300 j/cm2 48 J/ cm2
Moc średnia 15 W 20 W
Sposób dostarczania promienia Światłowód 7- przegubowe ramię 

– menu w języku polskim,

-wbudowany kompresor i zbiornik na wodę. 

-możliwość współpracy z kątnicą kontaktową/bezkontaktową Er:YAG; kątnicą Nd:YAG/ Er:YAG

-możliwość zastosowania do wybielania zębów

 1. Termin realizacji zamówienia: 31.05.2020 roku
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Lipowa
 2. Warunki płatności:do ustalenia
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm  (Weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie Oświadczenia – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, którzy nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie (Weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 1. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie wzajemnego porozumienia obu Stron tej umowy lub gdy zmiany wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu prac, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O konieczności wprowadzenia zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.
 2. Sposób podania ceny:

– Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.

– Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie. 

– Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) lub na dowolnym formularzu zawierającym wszystkie wymagane elementy. Materiały dodatkowe w postaci karty produktu, itp. są obowiązkowe.
 1. Oferent sporządzi ofertę w oparciu o informacje zawarte w specyfikacji zamówienia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
 3. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej. 
 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub komputerze 
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji. 
 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 9. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
 10. Oferta powinna być podpisana na ostatniej stronie przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert tylko w uzasadnionych przypadkach.
 13. Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
 14. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem. 
 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
 16. Przesłanki odrzucenia oferty:
 • jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • zostanie złożona po terminie składania ofert,
 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, informacji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

XII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

Kryteria wyboru Wykonawcy:

Kryterium I – Cena – 100% (max 100 pkt), 

W kryterium I – „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

XI. Sposób składania ofert:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 17.03.2020 do godziny 12:00 poprzez dostarczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: agatafojcik.gabinet@gmail.com

 1. Sposób informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania – wyniki zostaną przekazane osobiście.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 1. Załączniki

1. Formularz ofertowy

2. Zapytanie ofertowe